ارتباط با من

لیست کنفرانس

کد دانشجو موضوع
920609659 احتمالات
920049986 توزیع دوجمله ای 
920562470 تبدیل داده ها
920636484 آزمون صفات کیفی
920570817 آزمون فرضیه ها
920609657  تجزیه کوواریانس
940206297 توزیع نرمال
920610172 آزمون T
920609658 آزمون F
940007043 آزمون مجذور خی(کای دو)
920570795 تجزیه واریانس طرح یک طرفه
930486298 مقایسه میانگین ها
920598217 انواع ضریب همبستگی 
920637944 رگرسیون 
920570816 تجزیه خوشه ای
930284312 تجزیه مولفه های اصلی
930387846 رگرسیون چند متغییره
930327514 آمار غیر پارامتریک
920066015 تجزیه واریانس طرح یک طرفه ناپارامتریک
   
کد دانشجو موضوع
940186018 PopGen
930394173 NTSys
930270721 PAST
920570786 GenAIEX
940010310 DARwin
940315457 PowerMarker
920535370 MEGA4
940269315 Oligo Analyzer
940071199 QTL mapping
940081691 Word
940191297 GGE biplot
940037281 ALLel ID
940075017 EndNote 
930397162 SAS
940074505 snagit,Ftex, Pdf Grabbe
940031014 FastPCR
940182732 power point
940204199 Sid.ir  , سایت ایران داک , ncbi,
940059686 ویرایش کامل متون انگلیسی مقالات توسط نرم افزار های نظیر وایت اسموک، StyleWriter 
940035390 جستجوی سریع تر در اینترنت با استفاده از نرم افزار Quintura Search
940126947 bmb
940081216 کتابخانه دیجتیال
940097583 Excel
   
   
کد دانشجو موضوع
943124729 احتمالات
943096853 توزیع دوجمله ای 
943040996 آمار غیر پارامتریک
943192582 انواع ضریب همبستگی 
943156525 آزمون فرضیه ها
943037908 رگرسیون 
943188956 توزیع نرمال
943068067 آزمون T
943080852 آزمون F
943122796 آزمون مجذور خی(کای دو)
943173824 تجزیه واریانس طرح یک طرفه

تعداد بازدید : 136
Rating: 0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می باشد